စံုစီနဖာမ်ားကို ေရးခ်င္ရာေလွ်ာက္ေရး၊ တင္ခ်င္ရာေလွ်ာက္တင္ေနေသာ ကြ်န္ေတာ့္၏ ၾကြက္သိုက္ေဂဟာသို႕ တကူးတက ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဘေလာ့ဂ္ဂါၾကီးမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္ၾကီးမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ အားနာစြာျဖင့္ပင္ ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါသည္။

Tuesday, April 3, 2012

၂၀၁၂ ဧျပီလ ၂ရက္ေန႕ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ အမည္စာရင္းမ်ား


၁၃၇၃ခုႏွစ္ တန္ခူးလဆန္း ၁၁ရက္ (၂၀၁၂ ဧျပီလ ၂ရက္) MRTV သတင္းမွ - ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၁၇/၂၀၁၂၊ ၁၈/၂၀၁၂ႏွင့္ ၁၉/၂၀၁၂ တို႕အား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း။
         
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၁၇/၂၀၁၂ ကို ၁၃၇၃ခုႏွစ္ တန္ခူးလဆန္း ၁၁ရက္ (၂၀၁၂ ဧျပီလ ၂ရက္) ဒီကေန႕ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။   
    အဲဒီေၾကျငာခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္းေၾကျငာျခင္း။  ၂၀၁၂ ဧျပီလ ၁ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမအၾကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲတုိ႕က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ၄၉ (ခ)ႏွင့္ အညီ  ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားအရ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႕ႏွင့္ ယွဥ္တြဲပါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား  ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္သည္။ 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စာရင္း

        ေနျပည္ေတာ္
၁။ ေဒၚစႏၵာမင္း - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၂/ဘဟန(ႏိုင္) ၀၈၂၅၅၆
    ဇမၺဴသီရိမဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
၂။ ဦးႏုိင္ငံလင္း - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၂/ဥကမ(ႏုိင္) ၁၇၆၃၈၉
    ဒကၡိဏသီရိ မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
၃။ ဦးျဖိဳးေဇယာေသာ္ (ခ) ေဇယ်ာေသာ္ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၂/လကန(ႏိုင္) ၀၁၇၁၄၂
    ပုပၺသီရိ မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
၄။ ဦးမင္းသူ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၉/မကန(ႏုိင္) ၀၇၉၇၇၂
    ဥတၱရသီရိ မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး
၅။ ဦးခင္ေမာင္သိန္း - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ - ၅/စကန(ႏိုင္) ၀၇၃၇၇၂
    စစ္ကိုင္းမဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
၆။ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ - ၅/၀လန(ႏုိင္) ၀၇၈၄၆၁
    ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲခ်ဳပ္

တနသၤာရီ တုိင္းေဒသၾကီး
၇။ ဦးေအာင္စိုး - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၆/သရခ(ႏုိင္) ၀၀၅၀၆၉
    ေလာင္းလံု မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ပဲခူးတုိင္း ေဒသၾကီး
၈။ ဦးေအာင္စိုးျမင့္ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၇/တငန(ႏိုင္) ၀၀၉၅၁၅
    ေတာင္ငူမဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
၉။ ဦးစိန္ထြန္း - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၉/၀တန(ႏုိင္) ၀၈၁၀၇၄
    ထန္းတပင္ မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
၁၀။ ဦးေက်ာ္မင္း - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၇/လပတ(ႏိုင္) ၀၂၆၆၀၇
      လက္ပံတန္း မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
၁၁။ ဦးျမင့္ဦး - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၇/ကနပ(ႏိုင္) ၀၅၁၁၂၃
      သနပ္ပင္ မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

မေကြးတုိင္း ေဒသၾကီး
၁၂။ ဦးပိုက္ကို - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၈/ပခက(ႏိုင္) ၀၁၇၁၁၁
      ပခုကၠဴ မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
၁၃။ ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၈/ပဖန(ႏိုင္) ၀၀၄၅၇၃
      ပြင့္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
၁၄။ ဦးျမင့္သိန္း - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၈/ခမန(ႏိုင္) ၀၀၅၆၃၇
                 မေကြး မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
          ၁၅။ ဦးျမင့္ေအာင္ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၈/မမန(ႏိုင္) ၀၁၃၁၄၆
                ျမိဳင္မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
          ၁၆။ ဦးတိုးေရႊ  (ခ) ဦးတင္ေ႒းေအာင္- မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၈/ရစက(ႏုိင္) ၀၀၅၂၄၉
                ေရစၾကိဳ မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

        မႏၱေလး တုိင္းေဒသၾကီး
          ၁၇။ ေဒၚခင္သႏၱာ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၉/တတဥ(ႏုိင္) ၀၇၅၃၅၈
                တံတားဦး မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
          ၁၈။ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၉/အမရ(ႏုိင္) ၀၅၉၄၉၀
                ေက်ာက္ပန္းေတာင္း မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
          ၁၉။ ဦးေပါခင္ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၉/မခန(ႏိုင္) ၀၂၅၀၆၃
                ႏြားထုိးၾကီး မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
          ၂၀။ ဦးအုန္းၾကိဳင္ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၂/တဂက(ႏုိင္) ၀၁၂၄၅၃
                မဟာေအာင္ေျမ မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
          ၂၁။ ဦး၀င္းထိန္ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၂/အစန(ႏိုင္) ၁၆၈၉၆၃
                မိတၳီလာ မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
          ၂၂။ ဦးေက်ာ္သီဟ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၉/မမန(ႏိုင္) ၀၇၇၉၉၃
                ျပင္ဦးလြင္ မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

        မြန္ျပည္နယ္
          ၂၃။ ေဒၚခင္ေ႒းၾကြယ္ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၀/ခစန(ႏုိင္) ၀၁၅၃၃၉
                ေမာ္လျမိဳင္ မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

        ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး
          ၂၄။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ CE-၀၇၃၉၆၆
                ေကာ့မွဴး မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
          ၂၅။ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၂/ဥကတ(ႏုိင္) ၁၀၈၈၅၀
                မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
          ၂၆။  ေဒါက္တာ ေမ၀င္းျမင့္ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၂/မရက(ႏုိင္) ၀၁၀၂၇၅
                 မရမ္းကုန္း မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
          ၂၇။ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၂/ဒကတ(ႏိုင္) ၀၅၈၅၇၈
                 လွည္းကူး မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
          ၂၈။ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၂/ဒဂမ(ႏုိင္) ၀၀၈၆၂၀
                ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္း မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
          ၂၉။ ေဒၚစုစုလြင္ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၂/ဘဟန(ႏုိင္) ၀၅၅၀၉၄
                သံုးခြျမိဳ႕နယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

        ရွမ္းျပည္နယ္
          ၃၀။ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းေငြ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၃/တကန(ႏိုင္) ၀၁၀၅၂၉
                ကေလာ မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

        ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသၾကီး
          ၃၁။ ဦး၀င္းျမင့္ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၄/ဓနဖ(ႏုိင္) ၀၀၆၃၄၈
                ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
          ၃၂။ ဦးစိန္၀င္း - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၃/နသန(ႏုိင္) ၀၀၂၂၆၄
                မအူပင္ မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
          ၃၃။ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၄/ကပန(ႏိုင္) ၀၀၉၀၆၈
      ေျမာင္းျမ မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
၃၄။ ဦးေက်ာ္ျမင့္ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၄/ဇလန(ႏိုင္) ၀၃၁၂၄၄
      ျမန္ေအာင္ မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
၃၅။ ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၂/လမတ(ႏုိင္) ၀၁၂၂၁၂
      ၀ါးခယ္မ မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁၈/၂၀၁၂ - ၁၃၇၃ခုႏွစ္ တန္ခူးလဆန္း ၁၁ရက္ (၂၀၁၂ ဧျပီလ ၂ရက္)ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္း

ပဲခူးတုိင္း ေဒသၾကီး
၁။ ဦးမင္းဦး - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၇/ဖမန(ႏိုင္) ၀၂၃၆၈၂
    အမွတ္(၇) မဲဆႏၵနယ္ -  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

မေကြးတုိင္း ေဒသၾကီး
၂။ ဦးေအာင္ၾကည္ညႊန္႕ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၀/ခစန(ႏုိင္) ၀၀၃၁၁၆
    အမွတ္ (၄) မဲဆႏၵနယ္ - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသၾကီး
၃။ ဦးသိမ္းေဆြ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၄/ဖပန(ႏုိင္) ၀၀၃၇၆၁
    အမွတ္ ၁၀ မဲဆႏၵနယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္


ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁၉/၂၀၁၂ - ၁၃၇၃ခုႏွစ္ တန္ခူးလဆန္း ၁၁ရက္ (၂၀၁၂ ဧျပီလ ၂ရက္)ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ
တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္ အမည္စာရင္း

တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အမည္စားရင္း

ပဲခူးတုိင္း ေဒသၾကီး
၁။ ဦးမ်ိဳးခုိင္ - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၇/က၀န(ႏိုင္) ၀၀၀၄၉၅
    က၀မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ဧရာ၀တီတုိင္း ေဒသၾကီး
၂။ ေဒါက္တာ လွျမတ္ေသြး - မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ၁၂/ကတတ(ႏိုင္) ၀၁၄၅၁၇
    ေရၾကည္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

Note : ကိုေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) ဆီကေန ဒီဗီဒီယို လင့္ေလးရတဲ့အတြက္ ကိုေအာင့္ကို ေက်းဇူးအမ်ားၾကီး တင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။  အထက္ပါ အမည္စာရင္းမ်ားဟာ MRTV မွ ေၾကာ္ညာခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေရးသားထားပါေသာေၾကာင့္ စာလံုးေပါင္း အလြဲအမွားမ်ားရွိပါက သည္းခံၾက ခင္ဗ်ာ။

ကဲ က်န္ေသာ ၅ ေနရာအတြက္ ဆက္လက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကပါစို႕လားဗ်ာ......


1 comment:

  1. ကုိေအာင္(ပ်ဴႏိုင္ငံ)April 3, 2012 at 1:17 AM

    အပင္ပန္းခံျပီး ေသေသခ်ာခ်ာ ေရးေပးတာ ေက်းဇူးဗ်ာ ..

    ReplyDelete